فیس نما | شبکه اجتماعی وزین فیس نما فیس نما | شبکه اجتماعی وزین فیس نما http://facenamachat.mihanblog.com 2020-10-26T23:35:38+01:00 text/html 2019-05-05T13:07:15+01:00 facenamachat.mihanblog.com چت روم برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه استاد شهریار http://facenamachat.mihanblog.com/post/7 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه استاد شهریار</font></b></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000"></font><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8359502384/4bk9bd17a3a97ee571_800C450.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8359502384/4bk9bd17a3a97ee571_800C450.jpg"></div><div align="center"><img class="transparent alignnone lazy-loaded" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line10.gif" data-lazy-type="image" data-src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line10.gif" alt="اشعار شهریار , اشعار کوتاه شهریار , اشعار زیبای شهریار" width="417" height="72"></div><div align="center"><div class="b"><div class="m1"><h3 style="text-align: center;"><font color="#006600"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">شعرهای عاشقانه شهریار</span></font></h3><p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">««</span> از غم جدا مشو که غنا می دهد به دل<span style="color: #ff0000;"> »»&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p></div><div class="m2" style="text-align: center;"><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000;">««</span> اما چه غم غمی که خدا می دهد به دل<span style="color: #ff0000;"> »»</span></p></div></div><div class="b"><div class="m1" style="text-align: center;"><p><span style="color: #ff0000;">««</span> گریان فرشته ایست که در سینه های تنگ<span style="color: #ff0000;"> »»&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p></div><div class="m2"><p style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000;">««</span> از اشک چشم نشو و نما می دهد به دل<span style="color: #ff0000;"> »»</span></p></div></div></div><div align="center"><img class="transparent alignnone lazy-loaded" src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line10.gif" data-lazy-type="image" data-src="http://mepatogh.ir/wp-content/uploads/2016/04/line10.gif" alt="اشعار شهریار , اشعار کوتاه شهریار , اشعار زیبای شهریار" width="417" height="72"></div> text/html 2017-05-21T20:56:14+01:00 facenamachat.mihanblog.com چت روم برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهری http://facenamachat.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#FF0000"><b>برگزیده معروف ترین اشعار ناب ، عاشقانه ، زیبا و کوتاه سهراب سپهری</b></font><br><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8295553350/1404Yadi_Az_Sohrab_e_Sepehri.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8295553350/1404Yadi_Az_Sohrab_e_Sepehri.jpg"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8295553376/line11.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8295553376/line11.gif" class="transparent"></p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008080;">شعر کوتاه سهراب سپهری</span></h3><p style="text-align: center;">هر که با مرغ هوا دوست شود</p><p style="text-align: center;">خوابش آرام ترین خواب جهان خواهد بود</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8295553376/line11.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8295553376/line11.gif" class="transparent"></p></div> text/html 2017-05-13T17:01:36+01:00 facenamachat.mihanblog.com چت روم مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا ، عاشقانه و کوتاه احمد شاملو http://facenamachat.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#FF0000"><b>مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا ، عاشقانه و کوتاه احمد شاملو</b></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8294843718/images.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8294843718/images.jpg" width="542" height="258"><br><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif" class="transparent"></p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #800000;">شعرهای فلسفی احمد شاملو</span></h3><p dir="rtl" align="center">کوه با نخستین سنگ ها آغاز می‌شود</p><p dir="rtl" align="center">و انسان با نخستین درد</p><p dir="rtl" align="center">در من زندانی ستمگری بود</p><p dir="rtl" align="center">که به آواز زنجیرش خو نمی کرد</p><p dir="rtl" align="center">من با نخستین نگاه تو آغاز شدم</p><p dir="rtl" align="center">“<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://mepatogh.ir/14403/ahmad-shamloo/" title="احمد شاملو" target="_blank" class="csslink">احمد شاملو</a>“</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif" class="transparent"></p></div> text/html 2017-05-13T16:49:58+01:00 facenamachat.mihanblog.com چت روم زندگینامه ، اشعار ، جملات و سخنان حکیمانه ابو علی سینا ابن سینا http://facenamachat.mihanblog.com/post/4 <div align="center"><p style="text-align: center;"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#FF0000">زندگینامه ، اشعار ، جملات و سخنان حکیمانه ابو علی سینا ابن سینا</font></b><br></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8294842826/7377.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8294842826/7377.jpg" width="560" height="419"></p><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif" class="transparent"></p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #008000;">جملات زیبای ابن سینا</span></h3><p style="text-align: center;">هیچ چیز بر صحت انسان بیشتر از آن صدمه&nbsp; نمی زند</p><p style="text-align: center;">که غذا بر روی غذا تناول نماید.</p><p style="text-align: center;">“<a style="color: inherit; text-decoration: none;" href="http://mepatogh.ir/12921/avicenna/" title="ابن سینا" target="_blank" class="csslink">ابن سینا</a>“</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif" class="transparent"></p></div> text/html 2017-05-13T16:39:33+01:00 facenamachat.mihanblog.com چت روم مجموعه بهترین رباعیات زیبا ، عاشقانه و کوتاه خیام نیشابوری http://facenamachat.mihanblog.com/post/3 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#FF0000">مجموعه بهترین رباعیات زیبا ، عاشقانه و کوتاه خیام نیشابوری</font></b><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294841784/20160124_22012026.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8294841784/20160124_22012026.jpg" class="shrinkToFit" width="457" height="445"><br><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif" class="transparent"></p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #a60000;">اشعار و رباعیات خیام</span></h3><p style="text-align: center;">این قافله عمر عجب میگذرد</p><p style="text-align: center;">دریاب دمی که با طرب میگذرد</p><p style="text-align: center;">ساقی غم فردای حریفان چه خوری</p><p style="text-align: center;">پیش آر پیاله را که شب میگذرد</p><p style="text-align: center;">“<a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;" title="عمر خیام" href="http://mepatogh.ir/1242/omar-khayyam/" target="_blank">عمر خیام</a>“</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif" alt="http://s9.picofile.com/file/8294841950/line10.gif" class="transparent"></p><br><br></div> text/html 2017-05-13T16:30:14+01:00 facenamachat.mihanblog.com چت روم برگزیده معروف ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه خواجه حافظ شیرازی http://facenamachat.mihanblog.com/post/2 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#FF0000">برگزیده معروف ترین اشعار عاشقانه ، زیبا و کوتاه خواجه حافظ شیرازی</font></b><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8294841026/519682591322394102a.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8294841026/519682591322394102a.jpg"><br><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif" class="transparent"></p><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">زیباترین <a style="color: inherit; text-decoration: none; font-weight: bold;" title="شعر" href="http://mepatogh.ir/cat/art/poetry/" target="_blank">شعر</a> کوتاه حافظ<br> </span></h3><p style="text-align: center;">ما ز یاران چشم یاری داشتیم</p><p style="text-align: center;">خود غلط بود آنچه می پنداشتیم</p><p style="text-align: center;">تا درخت دوستی کی بر دهد</p><p style="text-align: center;">حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم</p><p style="text-align: center;">گفت و گو آیین درویشی نبود</p><p style="text-align: center;">ورنه با تو ماجراها داشتیم</p><p style="text-align: center;">شیوه چشمت فریب جنگ داشت</p><p style="text-align: center;">ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif" alt="http://s8.picofile.com/file/8294841076/line11.gif" class="transparent"></p></div> text/html 2017-04-25T10:57:46+01:00 facenamachat.mihanblog.com چت روم فیس نما | شبکه اجتماعی وزین فیس نما http://facenamachat.mihanblog.com/post/1 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">فیس نما | شبکه اجتماعی وزین فیس نما<br></font><p style="text-align: center;"><a href="http://www.pmcchat.ir" target="_blank" title="چت روم"><img src="http://s4.picofile.com/file/8373665934/facenamachat.png" alt="http://s4.picofile.com/file/8373665934/facenamachat.png" class="transparent"></a></p><p style="text-align: center;"><font size="7">جهت ورود بروی کلمه <a rel="nofollow noopener" href="http://www.pmcchat.ir" target="_blank" title="چت روم"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font>چت روم</font></strong></span></a> کلیک نمایید!...</font></p></div> <div align="center"><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"></span></strong></p> </div>